Науково-дослідна робота

          

Наукова школа

Викладачі кафедри проводять значну науково-дослідну роботу. Зараз на кафедрі створена наукова школа та відкрита тема нового напряму наукових досліджень № 293/09 „Інтенсифікація технологічних процесів з використанням різних фізичних методів з метою енергозбереження при обробці харчових продуктів. Розробка вимог до апаратів” (0105U000296).

В межах цієї теми є три етапи:

Кандидатські та докторські дисертації виконуються в рамках наступних науково-дослідних тем:

1. За напрямом наукових досліджень № 293/09, етап І: „Розробка процесу та удосконалення апарату для сушіння харчової сировини змішаним енергопідводом з використанням НВЧ-полів”. Виконує ас. кафедри технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі Дмитрюк Т.І., науковий керівник доц. Бичков Я.М.

АПАРАТ ДЛЯ СУШІННЯ ХАРЧОВОЇ СИРОВИНИ ЗМІШАНИМ ЕНЕРГОПІДВОДОМ З ВИКОРИСТАННЯМ МАСООБМІННИХ МОДУЛІВ


Апарат для сушіння харчової сировини змішаним енергопідводом є спільною розробкою фахівців Полтавського університету споживчої кооперації України та Харківського державного університету харчування та торгівлі.

На сьогоднішньому етапі створено лабораторний експериментальний стенд для реалізації технології сушіння у масообмінних  модулях із змішаним теплопідводом (з використанням НВЧ-полів), який дає змогу:

Апарат може використовуватись в підприємствах харчової промисловості та в приватних фермерських господарствах.

2. За напрямом наукових досліджень № 293/09, етап ІІ робота проводиться за двома напрямками:

1) "Розробка процесу і апарата для двостороннього жаріння під тиском м’яса з високим вмістом сполучної тканини (ВВСТ) у функціонально замкнених ємкостях (ФЗЄ)". Виконує доц. кафедри технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі Молчанова Н.Ю., науковий керівник доц. Скрипник В.О.

За даним напрямком були вирішені наступні задачі:

АПАРАТ ДЛЯ ДВОСТОРОННЬОГО ЖАРІННЯ ПІД ТИСКОМ У ФУНКЦІОНАЛЬНО ЗАМКНЕНИХ ЄМКОСТЯХ

Апарат призначений для теплового оброблення м’яса та м’ясних продуктів. Жаріння м'яса здійснюється в умовах стиснення між двох поверхней нагрівання апарату, як безпосередньо на жарочній поверхні так і у функціонально замкнених ємкостях. Процес жаріння м’ясних виробів здійснюється при температурах поверхней нагрівання,  яка не перевищує 150 оС, що дозволяє не допустити появу канцерогенних речовин у готових виробах. Використання плоских нагрівачів забезпечує рівномірне температурне поле, що дозволяє ефективно провести процес жаріння м’яса. Апарат для двостороннього жаріння під тиском у функціонально замкнених ємкостях дозволяє провести процес жаріння натуральних порційних виробів (лангет, антрекот), виготволених із м’яса яловичини з високим вмістом сполучної тканини (наприклад, лопатева частина). Тривалість жаріння лангету складає 65-80 с, а вихід готового продукту – 84-86 %. В апараті можна проводити процес жаріння як з кісткою, так і без кістки всіх видів тварин та птиці. а також риби. Апарат швидко виходить на робочий режим – 3,5-4 хв, а також мінімальні питомі витрати електроенергії.

За результатами виробничих випробувань та рекомендацій було розроблено технічне завдання на виробництво промислового зразка апарату для двостороннього жаріння під тиском у ФЗЄ м’ясних порційних натуральних виробів, виготовлених із м’яса яловичини з ВВСТ, і передано ВАТ «Полтавський машинобудівний завод». Робота з розробки проектної документації та виготовлення промислового зразка апарату, а також з підготовки серійного виробництва апарату тривають.

2) "Розробка процесу і апаратів для термобаричного жаріння м’яса з використанням електроосмосу". Виконує ст. викл. кафедри технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі Фарісєєв А.Г., науковий керівник доц. Скрипник В.О.

За даним напрямком досліджень був проведений патентний пошук та визначені об’єкти, предмети та основні методики проведення експериментальних досліджень. Створений лабораторний експериментальний стенд з досліджень впливу електроосмосу на показники ефективності процесу термобаричного жаріння м’яса.

Були проведені попередні дослідження з визначення впливу електроосмосу на показники ефективності  процесу двостороннього жаріння м’яса в умовах постійного осьового стиснення (800...1100 Па) та органолептичні показники готового продукту. Проведені дослідження дозволяють в подальшому значно спростити та удосконалити конструкцію апарату для двостороннього жаріння м’яса під осьовим тиском та підвищити зручність роботи персоналу.

АПАРАТ ДЛЯ ДВОСТОРОННЬОГО ЖАРЕННЯ М’ЯСА ПІД ДІЄЮ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

Апарат призначений для теплового оброблення натуральних м’ясних виробів. Жарення м'яса здійснюється під дією електричного струму між двох поверхонь нагрівання апарата під надлишковим тиском (800...1100 Па). Процес жарення здійснюється при температурі поверхонь нагрівання вище 150 оС, що дозволяє не допустити появу канцерогенних речовин у готових виробах. Використання плоских нагрівачів забезпечує рівномірне температурне поле, що дозволяє ефективно провести процес жарення м’яса. Апарат для двостороннього жарення під дією електричного струму дозволяє проводити процес жарення натуральних порційних виробів (лангет, антрекот), виготовлених із м’яса найдовшого м’язу свинини за тривалості процесу 65-75 с, забезпечуючи вихід готового продукту – 90-93 %.

За результатами виробничих випробувань та рекомендацій розроблено технічне завдання на на виготовлення на базі ВАТ «Полтавський машинобудівний завод» промислового зразка апарата для двостороннього жарення м’яса під дією електричного струму. Робота з розробки проектної документації та виготовлення промислового зразка апарата, а також з підготовки серійного виробництва апарата тривають.

3. За напрямом наукових досліджень № 293/09, етап ІІІ: „Наукове обґрунтування процесів подрібнення та диспергування плодово-ягідної сировини з використанням електромагнітного поля та їх апаратурне оформлення” Виконує доц. кафедри технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі Оберемок В.М.

АПАРАТ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ОБРОБКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Електромагнітні апарати з феромагнітними робочими елементами призначені для інтенсифікації різних фізичних та хімічних процесів. Можуть бути використані :для змішування багатокомпонентних систем; отримання стійких емульсій і суспензій; вилучення білкових речовин з дріжджових клітин; підвищення  мікробіологічної стабільності харчових продуктів та активації дріжджів у хлібопекарському виробництві ; для підвищення якості напівфабрикатів і готової продукції із м’яса та риби; для процесів екстракції, у тому числі при приготуванні більйонів, виробництві ягідних напоїв, пектину тощо.

Застосування апаратів дасть можливість:

Апарати надійні в роботі, легко можуть бути установлені у виробничих приміщеннях без спеціальних фундаментів. Відповідне розташування  апаратів (послідовне, паралельне або інше)  може забезпечити практично любу продуктивність в залежності від технологічного процесу. В таблиці наведені дані про переваги застосування  електромагнітних апаратів з вихровим шаром (ЕМАВШ)  в окремих технологічних лініях.

За останні 5 років викладачі кафедри (проф. Сукманов В.О., доц. Скрипник В.О., доц. Оберемок В.М., доц. Бичков Я.М., доц. Молчанова Н.Ю, доц. Роговий І.С., ст. викл. Фарісєєв А.Г., ас. Дмитрюк Т.І.) брали участь у міжнародних науково-практичних конференціях НУХТ, ХДУХТ, ОНАХТ, де було представлено ряд доповідей, які отримали позитивні відгуки. Крім того, за результатами наукових досліджень опубліковано більше 30 статей у наукових збірниках ВНЗ і журналах, отримано патенти на винаходи і корисні моделі.