Дисципліни

          

Безпека життєдіяльності

Цивільна оборона

ІНДИВІДУАЛЬНІ РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ ОСВІТНЬО – КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ "БАКАЛАВР" (6.051701.. та 6.030510.)

Змістовні модулі Курс навчання поділяється на два модулі: Правові засади цивільного захисту. Основні організаційні заходи цивільного захисту. Змістовні модулі:

Цілі та завдання: Теоретична і практична підготовка студентів до організації захисту працюючих на підприємствах і установах споживчої кооперації та інших об’єктів господарювання, вивчення шляхів і способів організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при локалізації і ліквідації НС; навчання студентів способам реагування у НС мирного і військового часу.

Викладацький склад: В.М. Оберемок, к.т.н., доцент; Я.М.Бичков к.т.н., доц..; В.С. Балинський, ст.викл., О.М.Васюк, старший викладач.

Тривалість: 54 години, кредити ЕСТ – 1,5 год.

Форми та методи навчання: Лекційно-практичні заняття, самостійна робота, комп’ютерне тестування.

Оцінювання, контроль знань: - поточний (письмове та усне опитування, тестування); - підсумковий (залік).  

 

Основи охорони праці

ІНДИВІДУАЛЬНІ РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ "БАКАЛАВР" (6.030502, 6.030510. та 6.051701..)

Змістовні модулі Курс навчання поділяється на 4 модулі: Теоретичні основи курсу. Правові та організаційні положення охорони праці. Основи гігієнічних умов праці. Основи техніки безпеки. Пожежна безпека. Змістовні модулі:

Цілі та завдання: Формування необхідного рівня знань з правових та організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.

Викладацький склад: В.М. Оберемок, к.т.н., доцент, Г.М. Гончаренко, к.т.н., доц., В.В. Гончаренко, асистент, Молчанова, асистент 

Тривалість: 54 год., кредити ЕСТ – 1,5 1 год. на тиждень, 18 тижнів

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.

Оцінювання. Контроль знань: - поточний (опитування, контрольні роботи, колоквіуми, тестування) - підсумковий (залік)   

Холодильне обладнання харчових виробництв

ІНДИВІДУАЛЬНІ РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ "БАКАЛАВР" (6.051701. та 6.051701)

Змістовні модулі Курс навчання поділяється на 3 модулі: Теоретичні основи штучного охолодження. Будова і експлуатація холодильних машин. Основи проектування холодильників, овочесховищ. Змістовні модулі:

Цілі та завдання: Формування необхідного рівня знань будови і правил експлуатації холодильного обладнання, рішення конкретних практичних завдань з експлуатації і ремонту холодильного обладнання та проектування охолоджуючих камер та холодильників.

Викладацький склад: В.О.Скрипник, к.т.н., доц., Скрипник О.В., доц., Н.Ю.Молчанова, асистент.

Тривалість:

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, індивідуальні заняття викладача із студентом, самостійна робота, тестування.

Оцінювання. Контроль знань: - поточний (опитування, контрольні роботи, колоквіуми, тестування) - підсумковий (залік)   

Технологічне обладнання харчових виробництв

ІНДИВІДУАЛЬНІ РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ "БАКАЛАВР"

Змістовні модулі Розділ курсу навчання поділяється на 4 модулі: Теоретичні основи курсу, стан і проблеми оснащення технологічним обладнанням переробних підприємств. Механічне обладнання ХВ. Теплове обладнання ХВ. Поточно-механізовані лінії ХВ. Організація технічного обслуговування і ремонту технологічного обладнання поточних ліній Змістовні модулі:

Цілі та завдання: Формування необхідного рівня знань з будови, принципу дії та конструктивних особливостей технологічного обладнання, процесів, які протікають в них, перспективними напрямками розвитку та правилами їх експлуатації, технічного обслуговування, методів ефективного використання і економією паливно-енергетичних ресурсів, методів проведення розрахунків окремих вузлів та апаратів в цілому.

Викладацький склад: Г.М. Гончаренко, к.т.н., доц., Н.Ю.Молчанова, асистент

Тривалість: 189 год., кредити ЕСТ – 5,25 6 год. на тиждень, 18 тижнів

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота, тестування, курсовий проект.

Оцінювання. Контроль знань: - поточний (опитування, контрольні роботи, колоквіуми, тестування) - підсумковий (екзамен)

Технологічне обладнання підприємств м’ясного виробництва

ІНДИВІДУАЛЬНІ РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ "БАКАЛАВР"

Змістовні модулі Курс навчання поділяється на 4 модулі: Механічне обладнання підприємств м’ясних виробництв. Теплове обладнання підприємств м’ясних виробництв. Компонування ліній переробки тварин і птиці. Організація технічного обслуговування і ремонту технологічного обладнання. Змістовні модулі:

Цілі та завдання: Формування необхідного рівня знань з будови апаратів, пристроїв і машин підприємств м’ясного виробництва, процесами, які протікають в них, перспективними напрямками розвитку та основними правилами їх безпечної експлуатації, технічним обслуговуванням, методам ефективного використання і економією паливно-енергетичних ресурсів, методами проведення технологічних розрахунків цього обладнання.

Викладацький склад: В.О.Скрипник, к.т.н., доц., Скрипник О.В., доц., Н.Ю.Молчанова, асистент, Т.М.Ярута, асистент.

Тривалість: 216 год., кредити ЕСТ – 6; 6 год. на тиждень, 18 тижнів. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота, тестування, курсовий проект.

Оцінювання. Контроль знань: - поточний (опитування, контрольні роботи, колоквіуми, тестування) - підсумковий (екзамен)

Технологічне обладнання галузі

ІНДИВІДУАЛЬНІ РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ "БАКАЛАВР"

Розділ 1. Холодильна техніка.

Змістовні модулі Розділ курсу навчання поділяється на 3 модулі: Теоретичні основи штучного охолодження. Будова і експлуатація холодильних машин. Основи проектування блоку охолоджуваних камер. Змістовні модулі:

Цілі та завдання: Формування необхідного рівня знань з будови холодильного обладнання, процесів, які протікають в них, перспективними напрямками розвитку та правилами їх експлуатації, технічним обслуговуванням, методами ефективного використання і економією паливно-енергетичних ресурсів, методами проведення розрахунків блоку охолоджуваних камер.

Викладацький склад: В.О.Скрипник, к.т.н., доц., О.В.Скрипник, доц., Н.Ю.Молчанова, асистент

Тривалість: 108 год., кредити ЕСТ – 3 2,5 год. на тиждень, 18 тижнів

Розділи 2 "Механічне обладнання", 3 "Торгово-технологічне та допоміжне обладнання".

Змістовні модулі Розділ курсу навчання поділяється на 3 модулі: Механічне обладнання галузі. Торгово-технологічне обладнання галузі. Допоміжне обладнання галузі. Змістовні модулі:

Цілі та завдання: Формування необхідного рівня знань з будови, принципу дії та конструктивних особливостей механічного обладнання, процесів, які протікають в них, перспективними напрямками розвитку та правилами їх експлуатації, технічним обслуговуванням, методами ефективного використання і економією енергетичних ресурсів, методами проведення розрахунків окремих вузлів та механізмів в цілому.

Викладацький склад: Г.М. Гончаренко, к.т.н., доц., Ярута Т.М., асиситент

Тривалість: 216 год., кредити ЕСТ – 6 8 год. на тиждень, 18 тижнів ТОГ

Розділ 4. Теплове обладнання 2.

Змістовні модулі Розділ курсу навчання поділяється на 3 модулі: Теоретичні основи розділу. Теплові апарати. Використання, технічне обслуговування, ремонт технологічного обладнання і економія паливно-енергетичних ресурсів. Змістовні модулі:

Цілі та завдання: Формування необхідного рівня знань з будови теплових апаратів, процесів, які протікають в них, перспективними напрямками розвитку та правилами їх експлуатації, технічним обслуговуванням, методами ефективного використання і економією паливно-енергетичних ресурсів, методами проведення розрахунків окремих вузлів та апаратів в цілому.

Викладацький склад: В.О.Дорохін, к.т.н., проф., В.О.Скрипник, к.т.н., доц., Н.В.Герман, доц., Н.Ю.Молчанова, асистент

Тривалість: 162 год., кредити ЕСТ – 4,5 5 год. на тиждень, 18 тижнів

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота, комп’ютерне тестування

Оцінювання. Контроль знань: - поточний (опитування, контрольні роботи, колоквіуми, тестування) - підсумковий (екзамен)      

Автоматизація виробничих процесів

ІНДИВІДУАЛЬНІ РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ "БАКАЛАВР" Напрям підготовки: 6.051701 та 6.051701.

Змістовні модулі. Розділ курсу навчання поділяється на 2 модулі: Автоматизований контроль технологічних параметрів і технічні засоби автоматизації. Проектування систем автоматизації технологічних процесів і системи автоматизації основних напрямків технологічних процесів харчових виробництв. Змістовні модулі:

Цілі та завдання: Формування та розвиток у студентів навиків самостійного аналізу виробничих процесів з позицій автоматизації стосовно певного технологічного процесу, ознайомлення з основними принципами дії та експлуатації приладів для вимірювання та регулювання параметрів, що характеризують стан, склад, властивості харчових продуктів, а також з технічними засобами для побудови систем автоматичного регулювання та управління, навчитись читати та аналізувати схеми автоматизації харчових виробництв.

Викладацький склад: Бичков Я.М., к.т.н, доц., Васюк О.М., ст. викл., Гончаренко В.В., асистент.

Тривалість: 135 год., кредити ЕСТ – 3,75 5 год. на тиждень, 16 тижнів.

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота, тестування.

Оцінювання. Контроль знань: поточний (усне опитування, тестування) підсумковий (екзамен).     

Системи технологій промисловості

ІНДИВІДУАЛЬНІ РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ "БАКАЛАВР" (напрям підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика")

Курс навчання поділяється на два модулі: 1. Наукові основи дисципліни. 2. Системи технологій галузей промисловості України і розвинутих країн світу.

Зміст модулів:

1. Наукові основи дисципліни: основи і зміст курсу “Системи технологій промисловості”; збереження матерії енергії у виробництві; вимірювання в техніці і економіці; показники якості сировини та енергоносіїв і екологічний рівень виробництва; вода та повітря в технологічних системах; конструкційні матеріали та корозія; енергія і енергоносії в технологічних процесах.

2. Системи технологій галузей промисловості України і розвинутих країн світу: поняття про проектування і організацію впровадження у виробництво нових прогресивних технологій; винахідництво, патентування і ліцензування технологічних розробок; сучасні системи технологій паливно-енергетичного комплексу; системи технологій металургії; системи технологій машинобудівного комплексу; системи технологій в хімічній, гірничодобувній промисловостях та у виробництві будівельних матеріалів; системи технологій легкої промисловості та АПК.

Цілі та завдання: вивчення загальних техніко-економічних закономірностей технологічних систем промисловості в ринкових умовах інтенсивних форм їх розвитку.

Завдяки вивченню дисципліни студенти повинні:

Викладацький склад: Скрипник В.О., к.т.н., доцент, Данченко Л.О., асистент.

Тривалість: 108 год; кредитів EСTS – 3;, 3 год. на тиждень, 16 тижнів.

Форми та методи навчання: лекційні і практичні заняття, індивідуально-консультативна робота тестування.

Оцінювання, контроль знань: поточний (письмове та усне опитування, тестування); проміжний – проміжна модульна робота; підсумковий – підсумковий модульний контроль.     

Обладнання підприємств торгівлі та сфери послуг. Модуль 2. Холодильна техніка та холодильна технологія

ІНДИВІДУАЛЬНІ РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ "БАКАЛАВР" (6.030510)

Змістовні модулі Розділ курсу навчання поділяється на 3 модулі: Теоретичні основи штучного охолодження. Будова і експлуатація холодильної техніки. Холодильна технологія харчових продуктів. Змістовні модулі:

Цілі та завдання: Формування необхідного рівня знань з будови холодильного обладнання і транспорту, перспективних напрямків розвитку та правил їх експлуатації, технічного обслуговування, методів ефективного використання і економії енергетичних ресурсів, методів охолодження, заморожування і холодильного зберігання харчових продуктів.

Викладацький склад: В.О.Скрипник, к.т.н., доц., О.В.Скрипник, доц., Н.Ю.Молчанова, асистент

Тривалість: 81 год., кредити ЕСТ – 2,5 2 год. на тиждень, 18 тижнів

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота, тестування

Контроль знань: - поточний (опитування, контрольні роботи, колоквіуми, тестування) - підсумковий (залік)